با سلام

بدینوسیله عناوین و تاریخ ارائه ی سمینارهای درس میکروبیولوژی مواد غذایی به شرح ذیل اعلام می گردد

عناوین و تاریخ ارائه سمینارهای سایر دانشجویان در همین پست و در ساعات آینده اعلام خواهد شد

همچنین بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رسانم که تاریخ میان ترم درس میکروبیولوژی مواد غذایی 93/8/22 از فصول 2 - 3 و 4 می باشدعنوان سمینار تاریخ ارائه ی سمینار 
فساد میکروبی مواد غذایی (فساد میوه ها و سبزی ها) 93/7/10 
فساد مواد غذایی مختلف 93/7/17 
آزمون های بیولوژیکی و روش های مرتبط 93/7/24 
انتشار انواع میکروارگانیزم ها در مواد غذایی 93/8/1 (بخش اول) 
 انتشار انواع میکروارگانیزم ها در مواد غذایی 93/8/8 (بخش دوم) 
 فساد گوشت تازه و فرایند شده93/8/8 (بخش اول) 
  فساد گوشت تازه و فرایند شده93/8/15 (بخش دوم) 


 عنوان سمینار تاریخ ارائه ی سمینار 
عوامل بیرونی و درونی مواد غذایی که بر رشد میکروبی اثر می گذارند 93/8/29 


عنوان سمینار تاریخ ارائه ی سمینار 
روش های کشت میکروبی 93/8/29 (بخش اول) 
روش های کشت میکروبی 93/9/6 (بخش دوم) 
 روش های فیزیکی شیمیایی و ایمونولوژیکی93/9/6 (بخش اول) 
 روش های فیزیکی شیمیایی و ایمونولوژیکی 93/9/13 (بخش دوم) 


دانشجویان محترم توجه نمایند که وقت تعیین شده برای ارایه ی هر سمینار 30 دقیقه است.