به نام خدا

با سلام

بدینوسیله تاریخ امتحانات میان ترم و پایان ترم گروه های مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی، علوم و مهندسی صنایع غذایی و مهندسی شیمی صنایع غذایی به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

نام درس

تاریخ امتحان

موارد امتحان

توضیحات

شیمی مواد غذایی 2

1/2/95

فصول آنزیم، افزودنی و بافت

امتحان میان ترم

کنترل کیفیت مواد غذایی

8/2/95

فصول 3 و 6

امتحان میان ترم

میکروبیولوژی مواد غذایی 1

15/2/95

ص 15 تا ص 131

امتحان میان ترم

میکروبیولوژی مواد غذایی 2

15/2/95

--

امتحان میان ترم

اصول نگهداری مواد غذایی

15/2/95

فصول 1 و 5

امتحان میان ترم

کنترل کیفیت مواد غذایی

22/2/95

ص 1 تا ص 105

امتحان پایان ترم-آزمایشگاه

شیمی مواد غذایی 1

22/2/95

فصول کربوهیدرات، پروتئین و لیپید

امتحان میان ترم

میکروبیولوژی مواد غذایی 2

22/2/95

--

امتحان پایان ترم-آزمایشگاه

میکروبیولوژی مواد غذایی 1

29/2/95

صفحات 143 تا 172 / 275 تا 288 / 341 تا 361

امتحان پایان ترم-آزمایشگاه

تغذیه

29/2/95

فصول 1 و 3

امتحان میان ترم

تجزیه مواد غذایی

29/2/95

فصول 6 و 7

امتحان میان ترم

تجزیه مواد غذایی

29/2/95

فصول 1، 2 و 5

امتحان پایان ترم-آزمایشگاه

بهداشت و سلامت غذا

29/2/95

ص 1 تا ص 92

امتحان میان ترم

کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی

29/2/95

 

امتحان میان ترم

کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی

29/2/95

 

امتحان پایان ترم-عملی