با سلام

بدینوسیله عناوین و تاریخ ارائه ی سمینارهای درس اصول و روش های نگهداری مواد غذایی به شرح ذیل اعلام می گردد

عناوین و تاریخ ارائه سمینارهای سایر دانشجویان در همین پست و در ساعات آینده اعلام خواهد شد

همچنین بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رسانم که تاریخ میان ترم درس اصول و روش های نگهداری مواد غذایی 93/8/22 از فصول 1 - 2 - 3 و 4 می باشد


 عنوان سمینارتاریخ ارائه ی سمینار 
آنزیم زدایی  93/7/10
 انجماد 93/7/17 (بخش اول)
انجماد 93/7/24 (بخش دوم) 
عقیم کردن 93/7/24 (بخش اول) 
عقیم کردن  93/8/1 (بخش دوم) 
عقیم کردن  93/8/8 (بخش سوم) 


عنوان سمینار تاریخ ارایه ی سمینار 
نگهداری مواد غذایی تازه 93/8/1 (بخش اول) 
 نگهداری مواد غذایی تازه 93/8/8 (بخش دوم) 
 غلیظ کردن93/8/15 


عنوان سمینار تاریخ ارایه ی سمینار 
خشک کردن 93/8/15 (بخش اول) 
 خشک کردن 93/8/29 (بخش دوم)
 خشک کردن 93/9/6 (بخش سوم)


دانشجویان محترم توجه نمایند که وقت تعیین شده برای ارایه ی هر سمینار 30 دقیقه است.