با سلام

 

بدینوسیله تاریخ امتحانات میان ترم و پایان ترم گروه های مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی و علوم و مهندسی صنایع غذایی به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

 

نام درس

تاریخ امتحان

موارد امتحان

توضیحات

تجزیه مواد غذایی

13/8/94

فصول 6 و 7

امتحان میان ترم

آز-میکروبیولوژی مواد غذایی

28/8/94

بخش 2

امتحان پایان ترم

آز-تجزیه مواد غذایی

4/9/94

فصول 1، 2 و 5

امتحان پایان ترم

شیمی مواد غذایی

5/9/94

فصول 5، 6 و 7

امتحان میان ترم

تغذیه

12/9/94

فصول 1 و 3

امتحان میان ترم

اصول نگهداری مواد غذایی

18/9/94

فصول 1 و 5

امتحان میان ترم

عملیات صنایع غذایی

25/9/94

جزوه های معرفی شده

امتحان پایان ترم

میکروبیولوژی مواد غذایی

26/9/94

بخش 4

امتحان میان ترم

 

  

با تشکر