با سلام

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه پیام نور می رسانم

با توجه به اینکه واحد کارآموزی دانشجویان در ترم تابستان حذف گردیده است و این واحد بنا به صلاح دید دانشگاه ارائه نمی شود، دانشجویان محترمی که در حال گذراندن کارآموزی در کارخانجات مختلف مواد غذایی هستند بدون هیچ مشکلی کارآموزی خود را به پایان برسانند و انشاء الله درس نامبرده در ترم مهر ارائه خواهد شد و شما دانشجویان محترم گزارش کارآموزی خود را در ترم مهر تحویل دهید

موفق و سربلند باشید