با سلام

بدینوسیله عناوین و تاریخ ارائه ی سمینارهای درس علوم تغذیه به شرح ذیل اعلام می گردد

عناوین و تاریخ ارائه سمینارهای سایر دانشجویان در همین پست و در ساعات آینده اعلام خواهد شد

همچنین بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رسانم که تاریخ میان ترم درس علوم تغذیه 93/9/6 از فصول 1 - 2 - 3 و 4 می باشد


عنوان سمینار تاریخ ارائه ی سمینار 
انرژی  93/7/10
 مواد معدنی93/7/17 (بخش اول) 
 مواد معدنی 93/7/24 (بخش دوم) 
ویتامین ها 93/8/1 (بخش اول) 
ویتامین ها93/8/8 (بخش دوم)


عنوان سمینار تاریخ ارایه ی سمینار 
آب و الکترولیت ها 93/8/15 
 عناصر ضروری کم مقدار93/8/22 (بخش اول) 
 عناصر ضروری کم مقدار 93/8/29 (بخش دوم) 


 عنوان سمینارتاریخ ارایه ی سمینار 
مواد مغذی انرژی زا 93/9/13 (بخش اول) 
مواد مغذی انرژی زا  93/9/20 (بخش دوم) 
مواد مغذی انرژی زا  93/9/27 (بخش سوم) 
ویتامین های محلول در آب 93/9/13 (بخش اول)  
ویتامین های محلول در آب  93/9/20 (بخش دوم)  
ویتامین های محلول در آب  93/9/27 (بخش سوم)  

دانشجویان محترم توجه نمایند که وقت تعیین شده برای ارایه ی هر سمینار 30 دقیقه است.