با سلام

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رسانم کلاس آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی مورخ 93/9/10 تشکیل خواهد شد

موفق و سربلند باشید