با سلام


بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترمی که درس آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی را در ترم جاری اخذ نموده اند (دانشجویان ترم سوم رشته مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی) می رسانم که تاریخ برگزاری امتحان پایان ترم 93/9/5 تعیین گردیده و منابع امتحان مباحث تدریس شده در کلاس و فصول 8 و 10 کتاب می باشد


موفق و پیروز باشد