با سلام

بدینوسیله عناوین و تاریخ ارائه ی سمینارهای درس اصول کنترل کیفیت مواد غذایی 1 به شرح ذیل اعلام می گردد


عنوان سمینار  تاریخ ارائه ی سمینار 
بهداشت در حمل و نقل مواد غذایی93/8/7 
 GMP93/8/14 
Standard 10004

مواد شوینده و ضد عفونی کننده در صنایع غذایی
93/8/21 

93/8/21
 TQM

کنترل حشرات و جوندگان در کارخانه های فراوری مواد غذایی
93/8/28 

93/8/28 
 ISO9000

هوا و ارزیابی خطر آلودگی مواد غذایی از طریق آن
93/9/5 

93/9/5
 ISO14000

منابع آب و سیستم فاضلاب در کارخانه های مواد غذایی
 93/9/12

 93/9/12
ISO22000  93/9/19
 Standard 183693/9/26 
 CIP in Food Industry 93/10/3
Biofilms in Food Industry  93/10/10