با سلام

بدینوسیله عناوین و تاریخ ارائه ی سمینارهای درس شیمی و تجزیه ی مواد غذایی به شرح ذیل اعلام می گردد


 عنوان سمینارتاریخ ارائه ی سمینار 
رنگ ها  93/8/6
 آنزیم ها93/8/20 
ویتامین ها 93/8/27 
 افزودنی ها93/9/4 
 طعم93/9/11 

عنوان سمینار   تاریخ ارائه ی سمینار
 بافت مواد غذایی 93/9/18
  93/9/25
  93/10/2