با سلام

بدینوسیله عناوین و تاریخ ارائه ی سمینارهای درس تکنولوژی (صنایع) غلات به شرح ذیل اعلام می گردد


 عنوان سمینار تاریخ ارائه ی سمینار  
 تکنولوژی ماکارونی93/7/29 
 تکنولوژی ماکارونی 93/8/6 
 تکنولوژی کراکر93/8/6  
 تکنولوژی بیسکوییت93/8/20 
تکنولوژی نان93/8/27 
کیک سازی 93/8/27  
شکلات سازی  93/9/4
تکنولوژی سوخاری 93/9/4 
 رشته فوری 93/9/4 
 تکنولوژی فراورده های جو 93/9/11
 تکنولوژی فراورده های برنج  93/9/11
 تکنولوژی گلوتن

مالت سازی
 93/9/18

 93/9/18
تکنولوژی فراورده های ذرت 93/9/25